Förord

En bild är en berättelse utan ord. Intryck och tankar är översatta till ett språk där orden är färger och former.

Handböcker om bildskapandets olika uttrycks-former behandlar de särskilda teknikerna och materielen. De ger inblick i hur man rent prak-tiskt skall handskas med dem, de ger kunskap om hantverket som sådant.

I dessa böcker finns ofta ingenting om proble-men med motivval och bildplanering: VAD skall bilden innehålla, VARFOR just det, och HUR skall man behandla bildinnehållet?

Från intryck till uttryck beskriver inte i första hand tekniker och metoder—den handlar om motivet och det man skapar, bilden. Avsikten med boken är att ge några tips om hur man kan resonera med sig själv inför en bilds till-blivelse, frågor man kan ställa sig, och hur frågorna kan tillämpas på olika bildinnehåll.

Källan till bildidén har inte så stor betydelse. Allt som väcker nyfikenhet och intresse kan omsättas i en berättelse i färg och form. Det är viktigare att göra klart för sig HUR man berättar, VARFOR man vill göra en bild av just detta och VAD man vill att bilden skall uttrycka.

Funderingarna kring bokens fotografier, mo-tivexemplen, är tänkta att praktiseras på det egna motivet, och hur det skulle kunna analyse-ras och bearbetas. Fotografierna åskådliggör hur ett intryck kan omvandlas till en bildberät-telse, antingen intrycket härrör if rån verkligheten eller annan källa.

Eftersom varje individ upplever saker och ting på olika sätt kan svaren på frågorna se annorlunda ut än de lösningar jag föreslagit. Om Från intryck till uttryck ger en och annan "aha"känsla eller "jajustså"-upplevelse, då har boken fyllt den funktion jag menat.

Det är alltså inte meningen att bokens fotogra-fier skall avbildas eller ligga till grund för det egna arbetet. De är stoff till ett fördjupat bildar-bete och en medveten motivbehandling.

Med andra ord: ett intryck skall översättas till ett personligt uttryck—upplevelser och tankar skall återges i bildspråk.

Titti Nyblom Gnosspelius

Tillbaka